Villkor

Allmänna villkor för auktion online för konsumenter

1

Bakgrund
 

1.1

Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online (”Villkoren”) gäller när en konsument (”Kund”) gör ett köp via www.psonlineauktioner.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan Kund och PS Onlineauktioner AB, organisationsnummer 556632-1468 (”PS”). För att kunna köpa Auktionsföremål via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. 
 

1.2

De föremål som säljs av PS via Webbplatsen (”Auktionsföremålen”) säljs av PS i eget namn men på uppdrag av en säljare som är en tredje part. I PS uppdrag ingår vanligtvis att värdera och upprätta en beskrivning av Auktionsföremålet vars innehåll framgår av punkten 3 i dessa Villkor (”Objektsbeskrivning”). Auktionsföremålen är vanligtvis begagnade och PS strävar efter att Objektsbeskrivningen ska vara så rättvisande som möjligt. 
 

2

Budgivning och inropsavgift
 

2.1 Auktionsföremålen säljs via auktion online på Webbplatsen. För att kunna delta i en auktion online på Webbplatsen måste Kunden registrera sig som medlem i enlighet med PS vid var tid gällande Auktions- och medlemsvillkor, se Webbplatsen och ovan. Utförlig information avseende budgivningen och auktionsförfarandet återfinns i PS Auktions- och medlemsvillkor. Kund som väljer att delta i auktion på Webbplatsen ska följa PS vid var tid gällande regler och anvisningar.
 
2.2 En Kund som vinner budgivningen i enlighet med PS vid var tid gällande Auktions- och medlemsvillkor ska betala en inropsavgift för köpt Auktionsföremål i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Inropsavgiften kan variera i storlek beroende på vilket sorts Auktionsföremål det rör sig om. En Kund är skyldig att betala inropsavgiften även om köp av inropat Auktionsföremål av någon anledning inte fullföljs. Gällande inropsavgifter framgår på Webbplatsen. Betalning av inropsavgiften genomförs i enlighet med punkten 5 nedan.
 
2.3 PS skyldigheter att fullfölja avtalet i enlighet med dessa Villkor uppkommer först sedan säljaren till Auktionsföremålet godkänt det vinnande budet och faktura avseende Auktionsföremålet skickats till Kund som lagt det vinnande budet eller PS annars bekräftat det vinnande budet, i enlighet med PS vid var tid gällande Auktions- och medlemsvillkor. 
 
3 Objektsbeskrivning
 
3.1

Auktionsföremål som finns tillgängliga för försäljning på Webbplatsen återges i Objektsbeskrivningen, där följande information anges:

 1. grundläggande beskrivning av Auktionsföremålet och dess huvudsakliga egenskaper;
 2. vid vilken tid och plats Auktionsföremålet finns tillgängligt för eventuell visning;
 3. ett uppskattat marknadsvärde på Auktionsföremålet;
 4. hur Auktionsföremålet kan levereras (om detta är tillämpligt) alternativt hur Auktionsföremålet kan lämnas ut eller ska hämtas; samt
 5. storleken på den inropsavgift som är gällande på avgivet högsta bud. 
3.2 Marknadsvärdet som lämnas på Auktionsföremålet baseras på en marknadsanpassad värdering av Auktionsföremålen inför auktionen. Det pris till vilket Auktionsföremålet slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga marknadsvärdet. PS kan inte garantera att Kunden inte kan finna ett liknande Auktionsföremål till ett lägre pris.
 
3.3 Uppgifter i Objektsbeskrivning kan komma att ändras på grund av tillkommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg anslås eller meddelas vid auktionstillfället alternativt anges i Objektsbeskrivningen. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig för Auktionsföremålets värde förbehåller sig PS rätten att ta bort Auktionsföremålet från auktionen och Webbplatsen samt rätten att eventuellt återföra Auktionsföremålet med ny Objektsbeskrivning. Om en Objektsbeskrivning har lämnats på olika språk, gäller den svenska versionen i första hand.
 

4

Visning och undersökningsplikt innan auktion
 

4.1 Tid och plats för eventuell visning av Auktionsföremål aviseras i Objektsbeskrivningen. Kunden får själv bilda sig en uppfattning om utbjudna Auktionsföremål vid visning på plats och sedan bjuda efter vad Kunden själv anser Auktionsföremålet vara värt. Vid det fall en visning av Auktionsföremålet inte är möjlig ska Kunden efter bästa förmåga bedöma Auktionsföremålet bl.a. genom att studera Objektsbeskrivningen, bilder av Auktionsföremålet samt vid behov konsultera med PS.
 
4.2

Auktionsföremålet säljs i befintligt skick. Kunden har en undersökningsplikt av Auktionsföremålet innan auktionen genomförs på Webbplatsen. Fel och brister kan förekomma på utbjudna Auktionsföremål. Kunden ska därmed noggrant undersöka och bedöma Auktionsföremålets skick och beskaffenhet. Avbildning av ett Auktionsföremål i auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen sker endast i identifieringssyfte och kan inte användas för avgörande av Auktionsföremålets utförande eller skick. Är väsentlig uppgift i auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen direkt vilseledande kan detta dock utgöra grund för hävning av köpet.
 

4.3

PS är inte ansvarig för om Kunden försummar sin undersökningsplikt enligt ovan och ansvarar inte för sådant som Kunden märkt eller borde ha märkt om Kunden fullgjort sin undersökningsplikt.
 

5 Avgifter och betalning
 
5.1 Vid budgivning och köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser och bud presenteras på Webbplatsen exklusive moms om inte annat uttryckligen anges. Vid köp via Webbplatsen tillkommer, utöver inropsavgiften, för varje enskilt Auktionsföremål moms och andra förekommande lagstadgade avgifter på avgivet högsta bud, se Objektsbeskrivningen för mer information. Moms tillkommer även på inropsavgiften.
 
5.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt på Webbplatsen. PS har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med det vinnande budet. PS förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.
 
5.3

Om betalning inte gjorts inom sju (7) kalenderdagar efter auktionens sluttid har PS rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta enligt gällande räntelagstiftning samt en påminnelseavgift. PS har i sådana fall även rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla ersättning för eventuell skada eller förlust, inklusive inropsavgiften.
 

5.4

Om köpet hävs enligt punkten 5.3 ovan har PS rätten att, utan att först underrätta den vinnande Kunden, sälja om Auktionsföremålet till det utrops- och bevakningspris som PS finner lämpligt. Vid omförsäljning har PS rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av Auktionsföremålet. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka PS fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.
 

5.5

Om Kunden befinner sig utanför Sverige skickas fakturan med tillkommande svensk moms. Momsen ska betalas till PS och återbetalas sedan till Kunden när exportdeklaration eller annan handling som styrker att Auktionsföremålet lämnat Sverige kommer PS tillhanda. För att återbetalningen av momsen ska kunna ske måste exporthandlingen vara PS tillhanda senast fjorton (14) dagar efter fakturadatum. Kunden ska även till PS insända fullständig bankinformation såsom IBAN konto, BIC/SWIFT kod samt bankens namn och adress. Kunden ansvarar för all tullhantering av Auktionsföremålet.
 

6 Avhämtning, undersökning och transport
 
6.1 Datum och tid för avhämtning av köpt Auktionsföremål anges på orderbekräftelsen, Objektsbeskrivningen eller den faktura som ställts till den vinnande Kunden. PS ansvarar inte för transport, och frakt ingår inte i ett köp av Auktionsföremålet. PS ska lämna Kunden meddelande om när Auktionsföremålet finns tillgängligt för avhämtning. Om inte annat särskilt överenskommits med Kunden ska avhämtning av Auktionsföremålet enligt denna punkt ske på den utlämningsdag som framgår av orderbekräftelsen eller Objektsbeskrivningen. För Auktionsföremål som inte avhämtats inom föreskriven tid har PS rätt att debitera en förvarings- och hanteringsavgift enligt vid var tid gällande prislista som framgår på Webbplatsen. Om Kunden är förhindrad att hämta Auktionsföremålet på utsatt datum och tid måste Kunden kontakta PS enligt den kontaktinformation som angetts av PS.
 
6.2

Vid avhämtning av Auktionsföremålet ska kvitto på betalning och kopia av faktura eller betalningsbekräftelse medtas. Inropade Auktionsföremål får dock inte avhämtas innan full betalning kommit PS tillhanda.
 

6.3

Vid avhämtning av Auktionsföremålet är Kunden skyldig att undersöka Auktionsföremålet för att säkerställa att Auktionsföremålet inte är felaktigt. Kund som hämtar Auktionsföremål genom ombud eller transportföretag måste skriva under ett leveransgodkännande genom vilket ombudet eller transportföretaget ges mandat att för Kundens räkning undersöka och hämta Auktionsföremålet.
 

6.4

Om ett Auktionsföremål inte avhämtats på den utlämningsdag som framgår av orderbekräftelsen, fakturan eller Objektsbeskrivningen, har PS rätt att överföra Auktionsföremålet till ett av PS anlitat lagrings-/speditionsföretag, häva och omförsälja i enlighet med de villkor som framgår av punkt 5.3 och 5.4 ovan alternativt kassera Auktionsföremålet. Vid det fall Auktionsföremålet rör fast egendom har Kunden rätt till tillträde vid ett bestämt datum i enlighet med överenskommelse mellan fastighetsägaren och Kunden.
 

6.5

PS kan efter särskild överenskommelse med Kunden ordna transport av Auktionsföremål. Alla transporter, såväl inom som utom Sverige, sker då normalt med externt avtalad aktör (”Speditör”) och utförs i enlighet med Speditörens gällande regler. Beslut om Speditör kan ske först efter fullgjord betalning. Kunden blir även fakturerad för specifika transportkostnader i enlighet med Speditörens vid var tid gällande prislista som anges på Webbplatsen.
 

6.6

PS tar ansvar för Auktionsföremål som skadas eller kommer bort när Auktionsföremål levereras till Kunden. Vid eventuella klagomål eller anspråk hänförliga till transporten, exempelvis om Auktionsföremålet har skadats under transporten, ska Kunden omedelbart meddela detta till Speditören och till PS enligt de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. I det fall PS åtar sig i enskilda fall att emballera och skicka köpta Auktionsföremål, sker detta för Kundens räkning och risken för varan övergår till Kunden när Kunden har mottagit varan. Vid det fall Kunden upptäcker eventuella fel med Auktionsföremålet ska Kunden omedelbart meddela PS detta i enlighet med nedan.
 

7 Ansvar för fel
 
7.1 Samtliga Auktionsföremål på Webbplatsen säljs i befintligt skick, det vill säga i det skick som Auktionsföremålet befinner sig i vid auktionstillfället. För fel i Auktionsföremålet som består i att Auktionsföremålet inte uppfyller avtalade egenskaper eller är i sämre skick än vad Kunden med fog har kunnat förutsätta ansvarar PS enligt nedanstående regler.
 
7.2

PS ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet. PS ansvarar inte heller för:

 1. fel som beror på att Auktionsföremålet utsatts för normalt slitage;
 2. fel, brister eller skador som framgår av auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen;  
 3. fel som Kunden med hänsyn till pris eller ålder kunnat förutsätta; eller
 4. fel som Kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som Kunden borde uppmärksammat genom att noga läsa igenom Objektsbeskrivningen och studera de bilder som bifogats Auktionsföremålet eller sådant som Kunden märkt eller borde märkt vid sin undersökning av Auktionsföremålet enligt punkten 4 eller punkten 6.3 ovan.
7.3 PS ansvarar vidare inte för fel om Auktionsföremålet säljs som ”reparationsobjekt”, även om Auktionsföremålet har mer omfattande eller andra fel än de som angivits. PS ansvarar inte för att beskrivningar av Auktionsföremålet i auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter.
 
7.4 PS ansvarar inte för fel hos Auktionsföremål som sålts för Kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare eller annan tvångsmässig försäljning såsom t.ex. på uppdrag av inkassoföretag, banker eller liknande.
 
8 Ångerrätt
 
8.1 Vid köp av ett Auktionsföremål på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela PS detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud hämtat eller tagit emot Auktionsföremålet (ångerfristen).
 
8.2 Ångerrätten gäller inte vid försäljning av Auktionsföremål som är fast egendom eller av andra varor som ångerrätten enligt lag inte gäller för, exempelvis livsmedel.
 
8.3

Om Kunden vill ångra köpet av Auktionsföremålet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till PS på det sätt som anges här. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på Auktionsföremålet i meddelandet. Kunden kan istället välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se följande länk: Ångerblankett Konsumentverket ).
 

8.4 Vid utövande av ångerrätten har Kunden möjlighet att återlämna Auktionsföremål som köpts på Webbplatsen till PS lokaler. Att återlämna ett objekt till PS lokaler är kostnadsfritt. Utförliga instruktioner för hur Kunden gör för att utöva sin returrätt finns på Webbplatsen. Om retur sker till PS lokaler ska Kunden ta med sig kvitto på betalning och kopia av faktura eller betalningsbekräftelse.
 
8.5 Om Kunden vid utövande av sin ångerrätt istället väljer att skicka tillbaka Auktionsföremålet betalar Kunden returfrakten och ansvarar för Auktionsföremålets skick efter det att Kunden har hämtat eller mottagit Auktionsföremålet samt under returfrakten. Auktionsföremålet ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till PS. Auktionsföremålet ska skickas väl emballerad och i fint skick. Returer ska göras till PS enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här: Ångra köp & reklamera.
 
8.6

När Kunden ångrar sitt köp betalar PS tillbaka det belopp som Kunden betalat för Auktionsföremålet, inklusive standard leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans genom exv. Speditör som PS erbjuder. Notera att inropsavgiften inte återbetalas eftersom Kunden har samtyckt till att ångerrätten inte är tillämplig för den tjänst som inropsavgiften tillämpas för i enlighet med PS vid var tid gällande Auktions- och medlemsvillkor. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har PS rätt att dra av en summa motsvarande Auktionsföremålets värdeminskning jämfört med Auktionsföremålets ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat Auktionsföremålet i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. PS betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum PS tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. PS får dock vänta med återbetalningen tills PS tagit emot Auktionsföremålet eller Kunden har visat att Auktionsföremålet har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. Det tillkommer under inga omständigheter några avgifter för Kunden i samband med återbetalningen.
 

8.7 PS betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum PS tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. PS får dock vänta med återbetalningen tills PS tagit emot Auktionsföremålet eller Kunden har visat att Auktionsföremålet har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. Det tillkommer under inga omständigheter några avgifter för Kunden i samband med återbetalningen.
 
9 Reklamationer
 
9.1 Kunden får inte åberopa att Auktionsföremålet är felaktig om Kunden inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar PS meddelande om felet (reklamation).
 
9.2

Kunden har en undersökningsplikt av Auktionsföremålet i enlighet med punkten 4 och punkten 6.3 ovan. Fel, som märkts eller bort ha märkts när Auktionsföremålet undersöktes av Kunden vid dessa tillfällen, ska reklameras genast. Övriga reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på Auktionsföremål inköpta på Webbplatsen. Reklamationsrätten täcker enbart varor som är felaktiga enligt ovan och gällande konsumentskyddslagstiftning.
 

9.3

PS rekommenderar att reklamationer görs enligt vad som anges på Webbplatsen. Ett skriftlig meddelande om reklamation ska innehålla objektnummer och fakturanummer, vilket Auktionsföremål reklamationen avser samt en beskrivning av hur felet yttrar sig. För undvikande av missförstånd utgör ett felaktigt angivet bud inget skäl till reklamation. PS förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig.
 

9.4

Vid fel i ett Auktionsföremål har PS rätt att efter eget val kompensera Kunden genom att

 1. i första hand avhjälpa felet,
 2. i andra hand utge skälig ersättning till Kunden i form av prisavdrag, eller
 3. i tredje hand ersätta Kunden med en ersättningsvara.

PS står inte för reparationer som utförts av Kunden om denna inte i förväg godkänts av PS.
 

9.5

Om avhjälpande enligt punkten 9.4 inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel som PS ansvarar för framställts, dock senast inom trettio (30) dagar, har Kunden rätt att häva köpet och mot återlämnande av Auktionsföremålet erhålla det belopp Kunden betalat till PS vid köpet. Någon ytterligare ersättning har Kunden inte rätt till.
 

9.6

Om Kunden reklamerat och det inte föreligger något fel som PS ansvar för är PS berättigad till ersättning för sina kostnader.
 

9.7

De påföljder som följer enligt denna punkt 9 är exklusiva och de enda påföljderna Kunden har rätt till vid reklamation.
 

10 Särskilda villkor vid försäljning av utmätt gods
 
10.1

PS erbjuder även försäljning av utmätt gods för Kronofogdemyndighetens räkning på Webbplatsen. Vid försäljning av dessa Auktionsföremål gäller särskilda villkor enligt följande.
 

10.2

Auktionsföremålen säljs på exekutiv anbuds-/auktionsförsäljning för Kronofogdemyndighetens räkning. Kronofogdemyndigheten har rätt att inställa försäljningen eller att inställa vissa Auktionsföremål för försäljning med kort varsel. Auktionsföremålen säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället. Inga reklamationer beaktas.
 

10.3

PS gör ingen fullständig test av exekutiv försäljningsegendom och Objektsbeskrivningen på Webbplatsen är bara allmän. Kunden måste själv på visningen förvissa sig om Auktionsföremålets skick och kontrollera Objektsbeskrivningen. Auktionsföremålen kan inte godkännas vid avhämtning, utan Kunden är bunden vid sitt vinnande bud oavsett Auktionsföremålets skick.
 

11 Ändringar av Villkoren
 
 

PS har rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Kunden eller genom införande av de ändrade Villkor på Webbplatsen. Ändringar i Villkoren gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med nytt besök på Webbplatsen där godkännandet sker elektroniskt), alternativt trettio (30) dagar efter att PS har informerat Kunden om ändringarna. PS rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.
 

12 Force Majeure
 
  Om PS fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som PS inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, stöld, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande eller tredje man tillkommande bättre rätt, eller annan anledning som ligger utom PS kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.  Om PS fullgörande av Villkoren förhindras för längre tid än tre månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får Kunden häva köpet.
 
13 Tillämplig lag
 
  Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

 

Applies to - Svenska privatpersoner, Utländska privatpersoner